Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija

U skladu sa članom 12. stav 1. tačka 9, a u vezi sa članovima 55. i 151. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS, br. 88/2021)

Privredno društvo Explore Balkans doo Tour Operator Beograd Zemun

Izdaje

OBAVEŠTENJE

O načinu i mestu prijema reklamacije

Prigovor zbog neizvršenja ili neadekvatnog izvršenja ugovorenih turističkih usluga putnik može izjaviti:

  • putem pošte na adresu Explore Balkans doo, Dr Nedeljka Ercegovca 54/5, 11080 Zemun

Preporučujemo slanje preporučene pošiljke sa povratnicom.

Potrošač može da pošalje reklamaciju elektronskim putem slanjem e-maila na adresu info@explore-serbia.rs ili pisanim putem na adresi Dr Nedeljka Ercegovca 54/5, 11080 Zemun.

Reklamacije se dostavljaju u toku radnog vremena od ponedeljka do petka (10-18h), prisutnom licu zaduženom za prijem reklamacije – Tatjani Anić.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova na osnovu člana 55. stav 12. Zakona o zaštiti potrošača. Nadležna tela za rešavanje sporova vansudskim putem nalaze se na sledećem linku https://vansudsko.must.gov.rs/adrbodies 

Postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može pokrenuti potrošač samo ako je prethodno podneo reklamaciju, odnosno nakon prijema odgovora gde se reklamacija odbija.

Obaveštavamo potrošače da je trgovac dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora na osnovu člana 151. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača.

Odgovorno lice – Tatjana Anić