Politika održivog razvoja Sustainability Policy Explore Serbia

Misija

Explore Serbia je turoperator specijalizovan za avanturistički i seoski turizam u Srbiji i na Balkanu. Na našim turama, putnici mogu iskusiti izazov, avanturu i autentičnost, upotpunjeno sa tradicijom i ukusnom hranom.

Svojim radom promovišemo ekološke destinacije i mala seoska domaćinstva, čime utičemo na razvoj lokalne privrede i na smanjenje depopulacije ruralnog stanovništva usled migracija.

Vizija

Želja nam je da postanemo vodeći turoperator u Srbiji za avanturistički turizam, koji je prepoznatljiv po značaju održivog razvoja.

Svojim radom želimo da pozitivno utičemo na razvoj ponude različitih vidova avanturističkog turizma u Srbiji i eko turizma. Revitalizacija (oživljavanje) ruralnih područja je od ključnog značaja.

Cilj

Explore Serbia je posvećena razvoju eko i avanturističkog turizma kroz minimalne uticaje na životnu sredinu. Svrha ove politike je uspostavljanje najboljih praksi pri održivom i odgovornom putovanju.

Okvir

Ova politika se primenjuje na sve operacije u Explore Serbia – menadžment i osoblje. Biće saopšteno našim kupcima, dobavljačima i svim ostalim stranama sa kojima poslujemo. Generalni direktor je odgovoran za sprovođenje politike održivosti kompanije.

Upravljanje održivošću i usklađenost sa zakonima

Posvećenost održivosti

Rukovodstvo Explore Serbia je u potpunosti posvećeno održivosti kompanije i podržava izjavu o misiji i politici održivosti kompanije.

Koristićemo Travelife platformu da izveštavamo o našem napretku u pogledu održivosti i da pratimo i ocenjujemo napredak. Posvećeni smo (javno) saopštavanju našeg učinka u pogledu održivosti (putem Travelife izveštaja) svake dve godine.

Upravljanje održivošću i usklađenost sa zakonima

Explore Serbia se obavezuje na kontinuirano unapređenje prakse održivosti, uključujući kontinuirano praćenje i evaluaciju naše politike održivosti, sa posvećenim osobljem i resursima za postizanje naših ciljeva održivosti.

Explore Serbia prati sve lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne propise koji se odnose na ljudske resurse, ljudska prava, prava deteta, prava na zemljište, upravljanje životnom sredinom, divlji život i korišćenje zemljišta. Pridržavamo se strogog etičkog kodeksa, uključujući politiku nulte tolerancije za korupciju, mito, prisilni rad i diskriminaciju.

Interni menadžment: socijalna politika i ljudska prava

Zaposleni

 • Explore Serbia prepoznaje da su naši zaposleni naše najveće bogatstvo za pružanje smislenih doživljaja putovanja našim klijentima. Stoga, održavamo jasnu politiku ljudskih resursa kako bismo osigurali:
 • Usklađenost sa zakonima u svim aspektima
 • Bezbedno, zdravo i prijatno radno mesto
 • Poštene uslovi ugovora uključujući pravičnu nadoknadu
 • Mogućnosti za obuku uključujući obuke o temama održivosti, seksualnog uznemiravanja i eksploatacije na radnom mestu i u industriji
 • Učešće u aktivnostima planiranja održivosti
 • Uključivanje i jednake mogućnosti za sve zaposlene, posebno u pogledu naknada, napredovanja, raspodele beneficija i mogućnosti profesionalnog razvoja.
 • Posvećeni smo principu pravične i jednake plate za isti rad i za rad jednake vrednosti za sve zaposlene i izvođače radova, bez obzira na pol/pol, rasu, nacionalno poreklo, bračno stanje, godine, veru.
 • Explore Serbia dalje očekuje ovu posvećenost svih partnera i dobavljača.

Upravljanje životnom sredinom kancelarijskog poslovanja

 • Posvećeni smo održavanju direktnog otiska naših poslovnih operacija što je moguće minimalnijim i aktivno sledimo [principe kružnosti/5R (refuse-odbij, reduce-smanji, reuse-ponovo koristi, repurpose-prenameni, recycle-recikliraj)/principe održivosti/ekološki prihvatljive. Imamo sledeće mere:
 • Pridržavamo se svih lokalnih i nacionalnih propisa koji se odnose na zakon o životnoj sredini
 • Merimo, pratimo i procenjujemo upotrebu svih kupljenih proizvoda, posebno u pogledu vode, otpada, energije i ugljenika
 • Nabavljamo kancelarijski materijal, lokalno, sezonski, na veliko, sa ograničenim pakovanjem, sertifikovana održivost kad god je to moguće
 • Štampamo samo kada je to apsolutno neophodno, a kada štampamo, uvek štampamo dvostrano u sivim tonovima. Papir uvek mora da ima FSC ili ekvivalentan sertifikat, sa preferencijama za najveći procenat materijala koji se koriste nakon upotrebe
 • Mere uštede energije su na snazi u svim zajedničkim prostorijama
 • Sva oprema i osvetljenje su energetski efikasni i isključeni/uključeni u režim mirovanja kada se ne koriste
 • Mere za uštedu vode su na snazi u svim zajedničkim prostorijama i toaletima, uključujući zahvatanje vode u spoljašnjim prostorima
 • Otpad je podeljen u sledeće kategorije: plastika, organski, proizvodi od papira, metal, opasni, staklo, e-otpad, otpad na deponiju i opština ga pravilno odlaže.
 • Buka, svetlost i zagađenje vazduha su minimizirani.

Smanjenje emisija ugljen dioksida operacije Explore Serbia

 • Explore Serbia je posvecena smanjenju emisija ugljen dioksida koje proizvodimo tako što:
 • Smanjujemo količinu službenih putovanja koliko god je to moguće
 • Pratimo i merimo ugljen dioksid sa ciljem da se što više smanji i nadoknade preostale količine.
 • Podstičemo rad na daljinu kad god je to moguće, a kada to nije moguće, olakšavamo zaposlenima da ograniče svoj ugljenični otisak korišćenjem ekoloških načina prevoza.
 • Ugradnja energetski efikasne opreme i uređaja.

Korišćenje zemljišta

Kancelarija Explore Serbia se nalazi u urbanoj zoni i poštuje sve lokalne zakone o korišćenju zemljišta, poštuje lokalne kulturne i prirodne resurse u našem poslovanju i favorizuje održivu arhitekturu i dizajn.

Opšta politika dobavljača

 • Explore Serbia je posvećena odgovornom nabavljanju svojih proizvoda i usluga, izbegavajući što je više moguće štetne uticaje na društvo, kulturu i prirodu. Očekujemo isti nivo angažovanja i posvećenosti od naših dobavljača.
 • Explore Serbia radije radi sa partnerima koji dele posvećenost kompanije održivosti.
 • Explore Serbia radije radi sa dobavljačima na destinacijama koje su u lokalnom vlasništvu ili kojima se upravlja, koriste lokalne i sezonske proizvode i usluge i koristi lokalnoj zajednici zapošljavanjem lokalno i pravično i obezbeđivanjem poštenih uslova za rad.
 • Explore Serbia nudi podsticaje za partnere koji se aktivno bave održivim poslovanjem.
 • Explore Serbia očekuje od svojih dobavljača da se pridržavaju [Kodeksa ponašanja/Etičkog kodeksa], koji uključuje sledeće odgovorne poslovne prakse:
 • Usklađenost sa svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima
 • Poštovanje svih ljudskih prava uključujući radnička prava, prava dece i prava žena
 • Posvećenost poštenim uslovima zapošljavanja
 • Prateći politiku borbe protiv korupcije, mita, iznude i diskriminacije
 • Zaštita dece od (seksualne) eksploatacije kroz turizam
 • Zaštita životne sredine i prirodnih resursa
 • Delovanje u najboljem interesu lokalnih zajednica
 • Zaštita interesa Explore Serbia
 • Prateći politiku nulte tolerancije, Explore Serbia će odmah prekinuti sve odnose sa dobavljačima koji krše [Kodeks ponašanja/Etički kodeks], posebno kroz dela mita, korupcije, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.
 • Explore Serbia podiže svest među svojim dobavljačima da usvoje zdrave društvene i ekološke prakse i da minimiziraju svoj ugljenični otisak.
 • Explore Serbia održava otvorene linije komunikacije sa dobavljačima i partnerima i podstiče povratne informacije od zainteresovanih strana u bilo kom trenutku i o bilo kojoj temi, posebno o održivosti.

Inbound (receptivne) partnerske agencije

 • U celom procesu razvoja i poslovanja naših turističkih paketa, Explore Serbia očekuje od partnerskih agencija da deluju u najboljem interesu okolnih zajednica i životne sredine, kao i naših putnika.
 • Explore Serbia pruža partnerskim agencijama mogućnosti za učenje i upravljanje održivošću, uključujući besplatan pristup Travelife platformi za onlajn učenje i izveštavanje.

Transport/Prevoz

 • Prilikom odabira prevoza za putnike i poslovna putovanja, Explore Serbia se obavezuje da će izabrati najprihvatljivije opcije na raspolaganju za putovanje do, od i unutar destinacije – uzimajući u obzir udaljenost, cenu, rutu i udobnost.
 • Explore Serbia je primenio jasne smernice za smanjenje emisija gasova staklene bašte iz transporta i izbor najprihvatljivijih opcija transporta, uključujući sledeće mere:
 • Prednost kopnenog prevoza u odnosu na vazdušni transport za destinacije za putovanja na kratke udaljenosti
 • Izbegavamo letove u destinaciji koliko god je to moguće
 • Nudimo prevoz železnicom i avionom do i sa aerodroma
 • Koristimo opciju javnog prevoza na destinacijama
 • Koristimo odgovarajuće veličine vozila za grupe
 • Obuka vozača o tehnikama eko vožnje

Smeštaj

 • U procesu izbora smeštaja, Explore Serbia uzima u obzir praksu održivosti smeštaja uzimajući u obzir upravljanje održivošću i društveni i ekološki otisak.
 • Explore Serbia favorizuje izbor smeštaja koji poštuju i štite korišćenje zemljišta, kao i sa poštovanjem ističu elemente lokalne arhitekture, običaja i tradicije.
 • Explore Serbia promoviše ekološke destinacije i mala seoska domaćinstva, utičući na razvoj lokalne privrede i podstičući smanjenje depopulacije ruralnog stanovništva usled migracija.

Aktivnosti i ekskurzije

 • Svi izleti i aktivnosti koje vodi ili u ime Explore Serbia poštuju lokalne običaje, tradiciju, kulturni integritet i prirodna bogatstva.
 • Explore Serbia se obavezuje da neće nuditi izlete koji štete ljudima, divljim životinjama, životnoj sredini ili prirodnim resursima kao što su voda i energija.
 • Explore Serbia daje prednost izletima i aktivnostima koje su od koristi lokalnim zajednicama, poštuju dobrobit životinja i podržavaju zaštitu životne sredine.
 • Explore Serbia ima jasne smernice/kodekse ponašanja za ekološki i kulturno osetljive izlete koje nudi kompanija ili u njeno ime. Ove smernice se aktivno saopštavaju gostima, a dele ih i sprovode organizatori ekskurzija i vodiči.

Vođe putovanja, lokalni predstavnici i vodiči

 • Explore Serbia se obavezuje da će angažovati kvalifikovane lokalne vodiče, vozače ili drugo lokalno osoblje, isplaćivati im dnevnice i obezbediti bezbedne i poštene uslove za rad. Isto očekujemo i od naših dobavljača koji angažuju lokalno osoblje u ime Explore Serbia.
 • Explore Serbia razume da su vodiči posrednici između putnika i sociokulturnog i ekološkog konteksta destinacije, prenoseći im odgovarajuće ponašanje. Zbog toga se staramo da svi vodiči koji se angažuju ili vode ture u ime Explore Serbia budu redovno obučeni i upoznati sa temama održivosti destinacije.
 • Naši vodiči su posebno obučeni o kritičnom pitanju seksualne eksploatacije dece u turizmu.
 • Explore Serbia pruža vodičima mogućnost učenja o temama održivosti, uključujući pružanje besplatnog pristupa Travelife platformi za onlajn učenje.

Destinacije

Održive destinacije

 • Explore Serbia radije radi na destinacijama koje su se posvetile održivosti kao integralnom delu razvoja zajednice i destinacije.
 • Explore Serbia ima za cilj da pošalje posetioce u sekundarna ili manje poznata turistička područja kako bi izbegli prekomerni turizam.
 • Explore Serbia ne podržava destinacije koje imaju sumnjive rezultate u oblasti ljudskih prava.

Doprinos lokalnim zajednicama / lokalnoj ekonomskoj mreži

 • Explore Serbia se obavezuje na pozitivan doprinos destinacijama u kojima poslujemo, tako što:
 • Snabdeva lokalno i odgovorno, i podržava lokalne i tradicionalne umetnosti i kulture
 • Podsticanje putnika na odgovornu kupovinu i edukacija o ilegalnim/zabranjenim/suvenirima
 • Saradnja sa drugim lokalnim zainteresovanim stranama u turizmu (uključujući lokalnu upravu, druge turističke kompanije, akademsku zajednicu i grupe u zajednici) u cilju daljeg razvoja održivog turizma destinacije
 • Poštovanje i zalaganje za sva ljudska prava (tj. prava dece, prava žena, prava radnika, itd), kao i prava na zemljište.

Upravljanje životnom sredinom na destinacijama

 • Explore Serbia se obavezuje na brigu o životnoj sredini na destinacijama u kojima poslujemo:
 • Osigurati da prirodni resursi ostanu netaknuti
 • Edukacija putnika o principima odgovornog putovanja i odgovornog ponašanja posetilaca

Komunikacija i zaštita kupaca

Privatnost

 • Naša zaštita kupaca je naš prioritet. Zbog toga održavamo jasnu politiku privatnosti kako bismo to osigurali
 • Usklađenost sa zakonima u svim aspektima
 • Kupci i njihovi podaci su zaštićeni
 • Kupci znaju kako se koriste njihove informacije

Marketing i komunikacija

 • Explore Serbia nastoji da bude iskrena u svim situacijama i u svakom trenutku. Nudimo proizvode i usluge koji su ono što tvrdimo u našim kanalima komunikacijame.
 • Poštujemo naše eksplicitne i implicitne obaveze i obećanja.
 • Mi smo protiv lažnog zelenog marketinga (greenwashing) i 100% stojimo iza naših tvrdnji o održivosti.
 • Trudimo se da budemo inkluzivni i reprezentativni u našem marketingu i da uvek uzimamo u obzir kulturnu, versku i etničku osetljivost.

„Naša kompanija osigurava da nijedan marketinški i reklamni dokument, izjava ili druga publikacija ne sadrži obmanjujuće informacije, prekomerno oglašavanje i nedovoljnu isporuku. Garantujemo da je svo naše osoblje svesno i osigurava da ono što se nudi može biti isporučeno našim klijentima sa lakoćom.”

Komunikacija održivosti

Kupci su informisani o društvenom i ekološkom uticaju njihovog putovanja i obrazovani su o održivim izborima koje mogu doneti, uključujući transparentnu komunikaciju o:

 • Sertifikovani smeštaj
 • Nadoknada za njihova putovanja i emisije ugljen-dioksida CO2
 • Aktivnosti i ekskurzije koje su od koristi lokalnoj zajednici i zaštiti životne sredine
 • Odgovorna kupovina i ilegalni suveniri – ne dozvoljavamo kupovinu suvenira koji sadrže ugrožene vrste flore i faune, bilo kakve nezakonito stečene istorijske/arheološke artefakte, drogu ili ilegalne supstance, i pridržavamo se lokalnih i međunarodnih zakona kako bismo to sprečili.

Iskustvo kupaca

 • Kompanija ima za cilj da sva iskustva kupaca budu pozitivna, i sledi stroge zdravstvene i bezbednosne, marketinške politike i politike ekskurzija kako bi se osiguralo zadovoljstvo kupaca. Ove smernice pokrivaju specifične teme (ali nisu ograničene na):
  • Zdravlje i bezbednost
  • Hitne procedure
  • Privatnost
  • Grupni brojevi
  • Emisije gasova staklene bašte i kompenzacija
  • Transport
  • Šoping
  • Seksualna eksploatacija
  • Deca u turizmu
  • Zadovoljstvo i žalbe
 • Explore Serbia održava otvorene linije komunikacije sa našim klijentima i podstiče povratne informacije u bilo kom trenutku i o bilo kojoj temi, posebno o održivosti.

Kontakt / odgovorna osoba

 • Svo osoblje je odgovorno za vlasništvo i sprovođenje ove politike.
 • Svo osoblje je odgovorno za promociju i primenu ove politike održivosti u okviru svojih odeljenja.
 • Sprovođenje ove politike vodiće koordinatorka za održivost Tatjana Anić, koja se može dobiti na info@explore-serbia.rs.

Definicije

„Održivi turizam“ je definisan kao „koncept održivog razvoja i odgovorne razmene za sve učesnike. Obostrano je koristan za turiste i lokalne zajednice i individualno je orijentisan. Održiv je svaki oblik turizma koji trajno doprinosi zaštiti i unapređenju životne sredine, prirodnih i stvorenih resursa, kulturnih vrednosti i integriteta lokalne zajednice.

Koncept održivog razvoja podrazumeva minimiziranje negativnih i maksimiziranje pozitivnih uticaja turizma na životnu sredinu i raspoložive resurse.

Datum stupanja na snagu

Ova politika je na snazi od 29. maja 2023.

Istorija revizija

Ova politika je revidirana 29. maja 2023.

Ova politika će biti revidirana do 29. maja 2025.