Na osnovu člana 72 i 73 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor „Explore Balkans doo Tour Operator“ Beograd-Zemun, Dr.Nedeljka Ercegovca 54/5, PIB: 111918615, Mat.br. 21569992, dana 28.12.2020. god. utvrđuje sledeći:

PRAVILNIK O IZVODJENJU IZLETA/TURA

1) PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE

Explore Balkans doo (dalje: Agencija) pruža uslugu organizacije izleta i razgledanja.

Agencija svoje poslovanje i prodaju obavlja putem Interneta, odnosno vrši online prodaju putovanja putem webiste https://explore-serbia.rs/ U skladu sa time, Ugovor o pružanju usluga-potvrda o putovanju (u daljem tekstu Ugovor) zaključuje se elektronskim putem između Agencije i korisnika usluga (u daljem tekstu Putnik).

Ugovor je zaključen onog trenutka kada Agencija izda Putniku Potvrdu o putovanju elektornskim putem, a nakon što Putnik uplati odgovarajući iznos za Putovanje, koji je definisan u Programu putovanja (dalje: Program) i koji sadrži predugovorno obaveštenje.

Po prijemu Potvrde o putovanju, Putnik potvrđuje da mu je uručen ovaj Pravilnik o izvođenju izleta/tura (dalje: Pravilnik), i unapred pripremljen i objavljen Program, da je kao i svi putnici iz ugovora sa istim upoznat i da ga u celosti prihvata.

Odredbe ovog Pravilnika čine sastavni deo Ugovora između Putnika i Agencije i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Agencija može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, što Putnik i Agencija saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Agencija, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Agenciju narednih 48 časova. Ukoliko Putnik ne obavesti Agenciju u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

2) PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Prijavu Putnik dostavlja elektronski putem rezervacionog sistema na website https://explore-serbia.rs/ ili putem e-maila. Putnik se za putovanje može prijaviti i u turističkim agencijama koje imaju sa Agencijom zaključen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je Prijava učinjena, i uplatom od 100% cene putovanja, osim ako drugačije nije ugovoreno. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 8. Pravilnika. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Agencije ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Agencija može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 8. ovog Pravilnika.

3) OBAVEZA I PRAVA AGENCIJE

 • Da u Ugovoru,  osim  usluga  iz  Programa,  unese  posebne  zahteve Putnika,  sa  kojima  se  isključivo Agencija saglasila,
 • Da isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Agencija nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Agencija nije mogla predvideti i prevladati,
 • Da pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Agencije za nužnu pomoć Putniku,
 • Agencija ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,
 • Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovom Pravilniku, ne obavezuju Agenciju i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4) OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA

 • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, u slučaju da se radi o Programu turističke agencije koja je organizator putovanja, sa kojom Agencija ima potpisan ugovor o subagentskoj prodaji aranžmana. Putnik je dužan da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
 • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Agencija,
 • Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
 • Da Agenciji blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr, ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi),
 • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovog Pravilnika,
 • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, da Agenciji naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,
 • Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, elektronskim putem ili u pisanoj formi Agenciji ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
 • Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,
 • Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Agencije o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5) CENE I SADRŽAJ USLUGA

Agencija prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu. Prodajna cena može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Agencije i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Prodajna cena iz Ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju turističkog putovanja i uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: prevoza, ishrane, transfera, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripreme i organizacije putovanja, i koja je iskazana u jedinstvenom iznosu koji Putnik plaća.

Cena putovanje ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: posebne usluge predstavnika Agencije, turističkog animatora, fakultativnih programa, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, dodatni obroci i drugo.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Agencija ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Agencija ne može biti odgovorna Putniku, za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Agenciju da odustaje od Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

6) PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) – Agencija ima pravo na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Agencija može zahtevati povećanje ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane Agencije, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Agencije ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik elektornskim putem ne obavesti Agenciju da prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora Putnika prema Agenciji.

7) PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE AGENCIJE

7.1. Pre početka putovanja:

Agencija može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Agencija nije mogla predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Agencija, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, Agencija mora u celosti vratiti ono što je primila od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO). Agencija ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

 • Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka turističkog putovanja i
 • zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog Agenciji da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Agenciji, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

7.2. Za vreme putovanja:

Agencija za vreme putovanja, o čemu je dužna bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Agencija sama snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu, Agencija može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnosti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Agencija ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Agencija ne preuzima nikakvu odgovrnost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

8) OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA

8.1. Pre početka putovanja:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan elektronskim putem izvestiti Agenciju. Datum otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Agenciji, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugačije određeno, i to:

 • Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Agencija ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.
 • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 60 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi da Agenciji naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove (troškove prevoza, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

 • iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca – poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Agenciji dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja. Agencija, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sama Agencija, dužna je Putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. Agencija je, u slučaju zamene Putnika, obavezna da sa novim putnikom zaključi Ugovor.

Nakon otpočinjanja putovanja:

Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Agencija će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Agencija se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Agencije ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom, Agencija je dužna da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovog Pravilnika, ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

9) OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA

Prema članu 79. Zakona o turizmu za organizaciju jednodnevnih izleta nije potrebna licenca i nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Agencija prilikom izvođenja tura organizuje aktivnosti u prirodi koje podrazumevaju određeni rizik. Putnik tim aktivnostima pristupa na sopstvenu odgovornost i sam snosi sve posledice, koje eventualno mogu nastati po njega.

10) KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije, mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti Poseban ugovor.

Agencija ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izričito uputio na iste. Agencija odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Agencije.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć Putniku. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika Agencije (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, zakonskim i drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Agencije su dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga prevoz treba da bude premešten na drugo mesto, Agencija je dužna dа ponudi Putniku drugi odgovаrаjući prevoz, do okončаnjа turističkog putovаnjа, bez dodаtnih troškovа zа Putnika, kаo i dа isplаti eventuаlnu rаzliku u ceni između ugovorenih i pruženih uslugа /član 103. ZOZP/. Agencija snosi sve troškove alternativnog prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu, Agencija ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Agencija neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

11) ISHRANA I PREVOZ

11.1. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:

 • Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija),

11.2. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Agencija, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati broj sedišta,
 • Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,
 • Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Agencija ima pravo da ga ne primi na prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza Agencije. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva, odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 8. Pravilnika,
 • Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac – vozač. Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. – Putnik je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl),
 • Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa propisima i običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti su Agencije.

12) PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Agenciji ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Agencije. Službenik Agencije nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Agencija posreduje u postupku podnošenja dokumentacije, ista ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr, jer u protivnom Agencija ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Republike Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 8. Pravilnika.

13) PRTLJAG

Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo (lični portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje posredstvom Agencije ili direktno od prevoznika prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Agencija ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje, Agencija nema nikakvu odgovornost za skupocene predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta, predstavniku Agencije.

14) POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA

Agencija je dužna da na svom website preko koga radi prodaju vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog vremena.

Agencija je dužna dа vodi evidenciju primljenih reklamacija, i dа je čuvа nаjmаnje dve godine, od dаnа podnošenjа reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti predstavniku Agencije, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku).

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Agenciju preko tel. broja +38169655777, radnim danima od 10h-18h, subotom od 10h-15h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: info@explore-serbia.rs Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr, preko kojih se može kontaktirati.Svaki Putnik nosilac Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno, jer Agencija neće razmatrati grupne prigovore. Reklamaciju Putnik dostavlja u elektronskoj formi na e-mail adresu Agencije info@explore-serbia.rs

Agencija je dužna uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta i dа Putniku izdа potvrdu elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, sаopšti broj pod kojim je zаvedna njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora.

Agencija je dužna u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Agencija može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Agencija će dostaviti Putniku odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Agencija će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Agencije za mirno rešenje spora, te se na taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Agenciji u vezi spornog odnosa.

15) PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koje se ne nalazi u ponudi Agencije, odnosno koji Agencija nije prethodno objavila, već ga je sačinila po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovog Pravilnika, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Agenciju. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Agenciji, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Agencija ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

 • 15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,
 • 20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,
 • 40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,
 • 60 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,
 • 80 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
 • 100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja Agencija nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kusru, na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi, isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

16) ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Putnik je upoznat da je Agencija usaglasila svoje poslovanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i saglasan je da Lični podaci Putnika i saputnika sa potvrde-ugovora o putovanju kao što su: JMBG, broj putne isprave, broj telefona, E mail adresa, poštanska adresa stanovanja… koje Putnik daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Agencije i mogu se koristiti na način i pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Putnik je saglasan da lične podatke Agencija može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima.

17) OBAVEZNOST PRIMENE

Agencija može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ovaj Pravilnik, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik važi od 28.12.2020. godine.

Tatjana Anić, direktor Explore Balkans doo

Beograd, Zemun